ลงทะเบียนออนไลน์

รับบัตร Starbucks Card 100 บาท

*สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและเข้าชมโครงการเท่านั้น
เขตที่อยู่อาศัย

จังหวัด เขต / อำเภอ

เขตที่ทำงาน

จังหวัด เขต / อำเภอ

งบประมาณในการซื้อ

1.50 - 2.00 ล้านบาท2.01 - 2.50 ล้านบาท2.51 - 3.00 ล้านบาทมากกว่า 3.00 ล้านบาท

จุดประสงค์ในการซื้อ

อยู่อาศัยเก็บเป็นทรัพย์สินลงทุนอื่นๆ